DD slash MM slash YYYY

Monday

Holiday
Sick day
Monday Start
:
Monday Finish
:

Tuesday

Holiday
Sick day
Tuesday Start
:
Tuesday Finish
:

Wednesday

Holiday
Sick day
Wednesday Start
:
Wednesday Finish
:

Thursday

Holiday
Sick day
Sick day
Thursday Start
:
Thursday Finish
:

Friday

Holiday
Sick day
Friday Start
:
Friday Finish
:

Saturday

Holiday
Sick day
Saturday Start
:
Saturday Finish
:

Sunday

Holiday
Sick day
Sunday Start
:
Sunday Finish
:

Totals